Praktisch

Om in aanmerkingen te komen voor de hulp die Progress Flevoland biedt, is een aantal praktische zaken belangrijk. U wilt bijvoorbeeld graag weten welke stappen u moet nemen om uw kind of jongere aan te melden, of u wilt weten wat de kosten zijn, waar u terecht kunt me uw klachten en hoe wij omgaan met uw privacy. We informeren u hier graag over:

Aanmelden
Aanmelden kan met een geldige verwijzing van de huisarts, gemeente of andere erkende verwijzer (medisch specialist, kinderarts). De verwijzer kan in sommige gevallen (huisartsen/medisch specialist/kinderarts) deze verwijzing rechtstreeks bij ons aanleveren, of zal u vragen zelf te zorgen dat de verwijzing bij Progress terecht komt.
Zodra de verwijzing bij ons binnen is, vragen wij een beschikking aan bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Wij werken hiervoor samen met de gemeente Noordoostpolder en Urk.
De gemeente geeft op basis van onze aanvraag een beschikking af voor een periode van meestal maximaal 1,5 jaar.
Als wij deze beschikking (digitaal) hebben ontvangen wordt u via een brief uitgenodigd voor een intakegesprek. U ontvangt hierbij ook een aantal formulieren:
– een intakeformulier  voor ouders
– een toestemmingsverklaring ( in te vullen door degene met het wettelijk gezag)
– en voor kinderen van 12 jaar en ouder is er eveneens een formulier waarin zij hun hulpvraag kunnen verduidelijken. U neemt deze formulieren mee naar het intakegesprek. Let op! Zonder volledig ingevulde toestemmingsverklaring kan het intakegesprek geen doorgang vinden!

Het intakegesprek
Het intakegesprek is een eerste kennismaking met de (regie)behandelaar van Progress, en daarnaast een verkenning van de hulpvraag op basis van de verwijzing en het intakeformulier dat u en eventueel uw kind heeft ingevuld. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de intake plaats vindt met ouder(s)/verzorger(s). Voor kinderen/jongeren van 12 tot 16 jaar geldt dat bij de intake ook altijd één of beide  ouder(s)/verzorger(s)  aanwezig is/zijn. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn vrij in hun keuze om de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig te laten zijn bij het intakegesprek.
In de intake wordt tevens bepaald of de hulpvraag van het kind/ de jongere door Progress kan worden beantwoord. De (regie)behandelaar geeft informatie over het proces dat zal volgen en zal op basis van de informatie uit het intakegesprek een behandelovereenkomst opstellen.
Deze behandelovereenkomst wordt digitaal voor uw klaargezet in uw eigen online omgeving, Praktijkportal,  dat gekoppeld is aan het elektronisch patiënten dossier (EPD) van Progress. U ontvangt via de mail een uitnodiging  om een wachtwoord aan te maken voor Praktijkportal en kunt daarna de voorlopige behandelovereenkomst inzien. Indien u vragen heeft over de inhoud kunt u deze in het vervolggesprek met de behandelaar stellen. Deze kan de behandelovereenkomst daarop nog aanpassen en vervolgens met u tekenen.
Tijdens de intake worden ook de door u ontvangen  documenten met u doorgenomen. Deze dienen vooraf te zijn ondertekend. Het gaat hierbij om het Contract en voorwaarden 2018 – met privacyverklaring AVG , toestemmingsverklaring-1,  en ons No show 2018 beleid.
Na het intakegesprek informeert de regiebehandelaar de verwijzer over de conclusie uit de intake en de gemaakte afspraken (diagnostiek of behandeldoelen).

En dan….
Na het intakegesprek gaat de regiebehandelaar kijken welke behandelaar het beste past bij de hulpvraag van uw kind en welke behandelvormen hierbij nodig zijn. In veel gevallen vindt er voorafgaand aan de behandeling diagnostiek plaats om te bepalen welke factoren belemmerend, helpend, in stand houdend of aanleidend zijn ten aanzien van de problematiek. De onderzoeker/behandelaar maakt hierover afspraken met u, en schrijft na het verzamelen van de benodigde informatie een onderzoeksverslag, waarin tevens de doelen voor behandeling worden geformuleerd.
Dit onderzoeksverslag kunt u voorafgaand aan het terug rapportage gesprek lezen in Praktijkportal, zodat u tijdens het gesprek nog uw vragen kan stellen. Ook dit verslag wordt getekend na akkoord van de inhoud.
De behandelaar start de behandeling a.d.v. de gestelde doelen op en bepaalt samen met u en uw kind een termijn waarbinnen deze doelen behaald wensen te worden.

Tot slot
Na afronding van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats met u en eventueel uw kind (afhankelijk van de leeftijd). Van dit evaluatiegesprek wordt eveneens een verslag gemaakt en toegevoegd aan de behandelovereenkomst.
De behandelaar communiceert dan met uw verwijzer met welk resultaat de zorg wordt afgesloten en of er eventueel aanvullende afspraken zijn gemaakt. De zorg wordt daarna afgesloten en gedeclareerd bij de gemeente.

Zowel de gemeente Noordoostpolder als de gemeente Urk vergoeden de zorg die Progress binnen de Basis GGZ biedt volledig.

Wachttijd (bijgewerkt  18-5-2021)
wachttijd inwoners gemeente Urk: 6-8 weken
wachttijd inwoners gemeente Noordoostpolder: de wachtlijst is gesloten.

We doen er alles aan om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. De wachttijd hangt samen met keuzes die uw gemeente maakt voor wat betreft budgettering.

Klachtenregeling:
Mocht u een klacht hebben over de geleverde zorg, de zorgverlener of procedure dan lossen we dit graag met u op. U kunt ons hiervoor telefonisch of via de mail benaderen zodat we een afspraak kunnen maken om samen met u de klacht door te nemen en te werken aan een oplossing. Mocht deze oplossing niet naar tevredenheid zijn dan kunt u uw klacht ook indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Progress sluit zich hierbij aan bij de geschillencommissie van P3NL. U kunt zich dan tot hen wenden met uw klacht.

Privacy en beroepsgeheim
Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt. Cliënten vertrouwen erop dat zij vrijelijk kunnen spreken met de psycholoog, zonder dat hun informatie op straat komt te liggen. Ieder NIP-lid heeft de beroepscode onderschreven. De beroepscode is een van de onderdelen van de professionele standaard waartoe de psycholoog zich op grond van wet- en regelgeving moet verhouden. Het beroepsgeheim is echter begrensd en moet op grond van wet- en regelgeving soms doorbroken worden. Daarnaast is voor goede hulpverlening ook het delen van informatie soms noodzakelijk. Het is belangrijk dat u weet welke gegevens wij over u en/of uw kind verzamelen, met welk doel we dit doen en hoe we met deze gegevens omgaan. Dit kunt u lezen in onze Privacyverklaring Basis GGZ Progress Flevoland.

Hebt u vragen over vergoeding of aanmelding?
Neem gerust contact met ons op, wij denken heel graag mee:

Tel. 0527-744047
E-mail: info@progress-flevoland.nl
Adres: Wijk 2-11, 8321 EP Urk