Praktisch

Aanmelden bij Progress
Aanmelden kan met een geldige verwijzing van de huisarts, gemeente of andere erkende verwijzer (medisch specialist, kinderarts). De verwijzer kan deze verwijzing ofwel rechtstreeks digitaal naar ons toesturen, of zal u vragen zelf te zorgen dat de verwijzing bij Progress terecht komt.
Zodra de verwijzing bij ons binnen is, vragen wij een toewijzing aan bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven. Wij zijn gecontracteerd zorgaanbieder voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk.
De gemeente geeft op basis van onze aanvraag een toewijzing af voor een periode van negen maanden (Basis Jeugd GGZ) of een jaar (Specialistische Jeugd GGZ).

Vervolgens ontvangt u een mail met een intakeformulier en de verdere procedure. Het is van belang dat u deze mail goed doorleest, want er moeten formulieren ondertekend worden vóór het intakegesprek. Zonder volledig ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier is het namelijk niet mogelijk het intakegesprek te plannen. 

Het intakegesprek
Het intakegesprek is een eerste kennismaking met de (regie)behandelaar van Progress, en daarnaast een verkenning van de hulpvraag of de veranderwens. Voor kinderen tot 12 jaar geldt dat de intake plaats vindt met ouder(s)/verzorger(s). Voor kinderen/jongeren van 12 tot 16 jaar geldt dat bij de intake ook altijd één of beide  ouder(s)/verzorger(s) aanwezig is/zijn. Jongeren van 16 jaar en ouder zijn vrij in hun keuze om de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig te laten zijn bij het intakegesprek.
In de intake wordt tevens bepaald of de hulpvraag van het kind/ de jongere door Progress kan worden beantwoord. De (regie)behandelaar geeft informatie over het proces dat zal volgen en zal op basis van de informatie uit het intakegesprek een behandelovereenkomst opstellen.
Deze behandelovereenkomst wordt digitaal voor uw klaargezet in uw eigen online omgeving, Praktijkportal,  dat gekoppeld is aan het elektronisch patiënten dossier (EPD) van Progress.
Na het intakegesprek informeert de regiebehandelaar de verwijzer over de conclusie uit de intake en de gemaakte afspraken (diagnostiek of behandeldoelen).

En dan….
In veel gevallen vindt er voorafgaand aan de behandeling diagnostiek plaats om te bepalen welke factoren belemmerend, helpend, in stand houdend of aanleidend zijn ten aanzien van de problematiek. De onderzoeker/behandelaar maakt hierover afspraken met u, en schrijft na het verzamelen van de benodigde informatie een onderzoeksverslag, waarin ook de doelen voor behandeling worden geformuleerd. Hierna kan de behandeling starten.

Tot slot
Na afronding van de behandeling vindt een evaluatiegesprek plaats met u en eventueel uw kind (afhankelijk van de leeftijd). Van dit evaluatiegesprek wordt eveneens een verslag gemaakt en toegevoegd aan de behandelovereenkomst.
De behandelaar communiceert dan met uw verwijzer met welk resultaat de zorg wordt afgesloten en of er eventueel aanvullende afspraken zijn gemaakt.

De  gemeenten Noordoostpolder en Urk vergoeden de zorg die Progress binnen de Basis GGZ en Specialistische GGZ biedt volledig.

Wachttijd (bijgewerkt  24-02-2022)
Gemeente Urk: 10-12 weken
Gemeente Noordoostpolder: 10-12 weken

Klachtenregeling:
Mocht u een klacht hebben over de geleverde zorg, de zorgverlener of procedure dan lossen we dit graag met u op. U kunt ons hiervoor telefonisch of via de mail benaderen zodat we een afspraak kunnen maken om samen met u de klacht door te nemen en te werken aan een oplossing. Mocht deze oplossing niet naar tevredenheid zijn dan kunt u uw klacht ook indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. Progress sluit zich hierbij aan bij de geschillencommissie van P3NL. U kunt zich dan tot hen wenden met uw klacht.

Privacy en beroepsgeheim
Volgens de beroepscode (art. 71), de wet (art. 88 Wet BIG en art. 457 Wgbo) en de Jeugdwet (artikel 7.3.11) heeft de psycholoog een beroepsgeheim, oftewel geheimhoudingsplicht van hetgeen hen uit hoofde van hun beroep ter kennis komt. Cliënten vertrouwen erop dat zij vrijelijk kunnen spreken met de psycholoog, zonder dat hun informatie op straat komt te liggen. Ieder NIP-lid heeft de beroepscode onderschreven. De beroepscode is een van de onderdelen van de professionele standaard waartoe de psycholoog zich op grond van wet- en regelgeving moet verhouden. Het beroepsgeheim is echter begrensd en moet op grond van wet- en regelgeving soms doorbroken worden. Daarnaast is voor goede hulpverlening ook het delen van informatie soms noodzakelijk. Het is belangrijk dat u weet welke gegevens wij over u en/of uw kind verzamelen, met welk doel we dit doen en hoe we met deze gegevens omgaan. Dit kunt u lezen in onze Privacyverklaring Basis GGZ Progress Flevoland.

Hebt u vragen over vergoeding of aanmelding?
Neem gerust contact met ons op, wij denken heel graag mee:

Tel. 0527-744047
E-mail: info@progress-flevoland.nl
Adres: Wijk 2-11, 8321 EP Urk