Behandeling

Voor de behandeling werkt Progress zoveel mogelijk met evidenced based methodieken. Dit zijn methodieken die wetenschappelijk zijn onderzocht en bewezen effectief zijn.
We vinden het wel belangrijk om de behandeling precies op maat af te stemmen op de hulpvraag van de cliënt. Daarnaast werken we zoveel mogelijk eclectisch, dit betekent dat wij geloven dat meerder methodieken werkzaam kunnen zijn en dat we soms bepaalde methodieken met elkaar combineren. Omdat we geloven dat ouders heel belangrijk zijn in het leven van hun kind, werken we veel samen met ouders (en kind) in de behandeling. We zijn ervan overtuigd dat behandeling het meeste resultaat heeft als ouders, als expert van hun kind, ook weten hoe te handelen in de thuissituatie.
Het is erg belangrijk dat de omgeving ook betrokken is bij de behandeling, dus contact met school is een belangrijk onderdeel van de begeleiding van schoolgaande kinderen en jongeren.  Wij vinden het heel belangrijk om de zorg samen op te pakken en om daarbij de expertise van iedere betrokkene te benutten.

Progress biedt onder andere de volgende vormen van behandeling:

EMDR:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bij Progress zijn Eline Quist en Gerdie Brouwer opgeleid tot het geven van EMDR.

Cognitieve Gedragstherapie:
Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt vooral gewerkt middels de verbinding tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens, gedrag en gevolg. In deze behandeling krijg je zicht op je denkpatronen: je onderzoekt hoe je gedachten samenhangen met je gevoelens en gedrag. Vervolgens leer je hoe je gedachten die ongewenste gevoelens geven om kunt buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Oplossingsgerichte therapie:
Bij oplossingsgerichte therapie, waarvoor ook wel de Engelse term solution-focused therapy wordt gebruikt, stelt de behandelaar zich niet op als expert. De cliënt wordt gezien als de echte deskundige in zijn of haar eigen problematiek. De cliënt en zelfs dus ook jonge kinderen worden dus ook geacht zelf op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. De behandelaar neemt daarbij een sturende rol in. De behandelaar helpt de cliënt met het stellen van haalbare doelen, en ziet de behandelaar erop toe dat de cliënt zich op één doel tegelijk richt. In oplossingsgerichte therapie is het belangrijk dat de cliënt verantwoordelijkheid neemt voor de eigen probleemsituatie. Oplossingen worden niet gezocht in het verleden, bij anderen of in omstandigheden, maar in het heden en bij de cliënt zelf. Voor het slagen van de therapie is het belangrijk dat de cliënt ervaart dat verandering van het eigen gedrag de sleutel kan zijn tot het behalen van de doelstelling.

Hechtingsgerichte systeemtherapie:
een goede relatie tussen ouder en kind en een veilige gehechtheidsrelatie zijn belangrijke voorwaarden voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, emotieregulatie vaardigheden en vertrouwen van het kind  in de wereld om zich heen. Een goede relatie met de ouder helpt stress en angst bij het kind te verminderen waardoor het kind de ruimte krijgt om te gaan ontdekken en zich te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk dat het kind kan vertrouwen op de steunende nabijheid van de ouder, waar nodig. Soms heeft een kind veel meegemaakt , hierdoor heeft een kind meer nodig van de ouder dan een ander kind. Ook kan het zijn dat kind in aanleg een pittig temperament heeft, of bijvoorbeeld meer prikkelgevoelig is dan andere kinderen. Hierdoor vraagt het meer van de ouder. Ook als ouder kan het zijn dat je veel hebt meegemaakt, waardoor het moeilijk is om te zien en te geven wat je kind nodig heeft. Progress wil hierbij helpen. Samen kijken we naar de ouder-kindrelatie. Wat gaat er al goed tussen jou en je kind en wat kan er nog beter. We kijken samen hoe  je je kan kind helpen en ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling, en zich fijn en veilig kan voelen. Bovenstaande geldt voor biologische ouders en hun kinderen maar ook voor pleeg- en adoptieouders en hun (pleeg)kinderen!.

Gerdie Brouwer is op dit moment in opleiding tot NIKA practitioner.  NIKA is een methode waarbij er met behulp van een interview, een vragenlijst en beeldopnames gekeken wordt naar het patroon dat er is tussen ouder en kind. NIKA maakt de ouder bewust van de invloed van zijn of haar eigen handelen op het welzijn en het gedrag van het kind én reikt concrete handvatten aan om verstorende opvoedgedrag te stoppen en op een prettige, helpende manier op het kind te reageren.  Met andere woorden: stoppen met wat niet werkt en versterken wat helpend is. Voor meer informatie zie www.nika-nederland.nl